Image
PROGRAMMA

Op 16 april 2019 bieden we u een compleet programma, bestaande uit plenaire lezingen en verschillende keuzesessies. Houd deze pagina in de gaten voor programmaupdates.

  09:00
Ontvangst 
  09:30
Opening door dagvoorzitter
  09:45
Extreme klantgerichtheid en cultuurverandering

Daan Noordeloos was binnen Transavia verantwoordelijk voor het transformatieprogramma dat de luchtvaartmaatschappij klaar moet stomen voor de toekomst. Hij vertelt in zijn presentatie over de transformatie van een organisatie die al 50 jaar vliegt en de balans zoekt tussen wendbaarheid, innovatie en klantgerichtheid aan de ene kant en veiligheid, kostenbewustzijn en betrouwbaarheid aan de andere kant. Hoe blijf je op de lange termijn succesvol en neem je in de daarvoor essentiële procesverandering je organisatie mee?

Daan Noordeloos, manager marketing & strategie bij Transavia

  10:15
Lean inrichten van werkprocessen in het Isala

Er zijn drie kernpunten als het gaat om het verbeteren van de zorg: ga kijken, vraag waarom, en toon respect. Daarmee wordt voor Rob Dillman het wezen van continu verbeteren (of in goed Nederlands Kaizen) uitgedrukt. Respect voor medewerkers, een open onderzoekende houding en vraagstelling, en wegblijven van de spreadsheet door werkprocessen goed in beeld te krijgen om ze daarna waar nodig te verbeteren. Dat vergt natuurlijk ook gereedschap maar vooral een samenhangende manier om dat gereedschap in je organisatie te gebruiken. En die manier moet direct gekoppeld zijn aan de bestaansreden van de organisatie: waardecreatie voor onze patiënten. Hoe wordt dit toegepast in de werkprocessen van het Isala?

Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala

  10:45
Netwerkpauze
  11:15
Focus op capaciteitsmanagement: tussen onmisbaar en overbodig 

Capaciteitsmanagement wordt luid bezongen. In potentie inderdaad zeer waardevol, maar niet zonder goede ophanging en voorbereiding. Om enkele onderdelen te noemen: welke strategische positie heeft de ziekenhuisbrede doorstroming van patiënten, welke leidende principes worden daarbij gehanteerd, welke meetbare doelen worden gesteld en hoe wordt er gemeten en bijgestuurd?
In deze bijdrage wordt ingegaan op de manier waarop het ETZ invulling geeft aan dit beleid. Verwacht daarbij geen af verhaal: de werkelijkheid is weerbarstig en gaat met vallen en opstaan. Dit neemt echter niet weg dat, na het zetten van de eerste stappen, het geloof in goede doorstroming van onze patiënten alleen maar is toegenomen.

Prof. Dr. Bart Berden, bijzonder hoogleraar TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg, voorzitter Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg.

  11:55
Innovatieve oplossingen voor een betere en betaalbare GGZ

Vincent van Gogh wil het anders doen in de ggz. Beter. Dat vraagt om verbinden, vernieuwen en voorop lopen. In hun zoektocht naar nieuwe vormen van zorg, werken zij vooral aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen, zoals zelfregie voor de cliënt. Daarvoor is hecht samenwerken met de ketenpartners en het sociale netwerk van de cliënten onmisbaar. Daarnaast is het doel om de toegang tot de specialistische ggz eenvoudiger te maken voor cliënten die dit het hardste nodig hebben. Zo’n ambitie vraagt om het veranderen van werkprocessen en werknemers die daar goed in worden meegenomen. Hoe pakt het Van Gogh dit aan en wat zijn de geleerde lessen?

Fieke van Casteren, directeur PSYLAB, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

  12:30
Mind the Gap: Continuïteit in de forensische zorgketen

Continue zorg en begeleiding na forensische behandeling is essentieel om terugval in delictgedrag te voorkomen. In de praktijk blijkt deze continuïteit echter niet zo makkelijk te realiseren. Het project Mind the gap onderzocht wat professionals en cliënten nodig hebben om continuïteit in de forensische keten te verbeteren. In deze lezing worden de resultaten van dit project gedeeld en gaan we met elkaar in discussie op welke manier we continuïteit in de keten kunnen verbeteren en hoe nieuwe vormen van samenwerking hierin kunnen helpen.

Vivienne de Vogel, lector Werken in Justitieel Kader Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) en onderzoeker De Forensische Zorgspecialisten

  13:00
Lunchpauze
  13:45
Kennissessieronde 1

Ziekenhuizen zijn volop bezig met procesverbeteringen en capaciteitsbijstellingen. Echter hoe prioriteer je deze initiatieven ten opzichte van elkaar? Een handig hulpmiddel om hier organisatiebreed prioriteit in te bepalen, is vanuit goed overzicht op de doorstroom van alle patiëntenstromen over de hele keten. Logiqol neemt u mee in het Logiqol Patient Flow Dasboard, samen met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis waarin het wordt ingezet. U leert interactief hoe u dit inzicht in doorstroom toepast op uw eigen situatie.

Pieter Wolbers, Robert van Spronsen en Wouter Zeeman, partners van Logiqol en Linda Hofland, Programmamanager Integraal Capaciteitsmanagement bij Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van een casus inzicht gegeven in het optimaliseren van de OK in combinatie met de klinische afdelingen. Zowel de technische kant hiervan zal worden toegelicht, als het richten op de verbetercultuur die daarbij noodzakelijk is. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wat dat oplevert.

Jurriën van Zutphen, directeur ziekenhuizen P5COM met een klant

Het Vincent van Gogh ziet haar organisatie niet als een zelfstandig instituut, maar als een netwerkpartner die diensten levert in de lokale gemeenschap. Deze ontwikkelrichting gaat uit van de gedachte dat geode zorg meer vraagt dan de organisatie of de zorgketen alleen kan bieden. Het sociale netwerk rond de cliënt biedt veel kansen. Dat leidt tot optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen organisaties en het formele en informele netwerk. De op cliënt niveau belevingsgerichte aanpak en op professioneel niveau systeemgerichte werkwijze wordt door alle partijen als een verbetering ervaren.

In deze sessie worden 2 voorbeelden uit de praktijk toegelicht: Gebiedsgericht werken en Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie

Henk Verstappen, Adjunct-directeur van Vincent van Gogh en Joyce Kleikers, Adjunct-directeur van Vincent van Gogh

  14:45
Kennissessieronde 2

 Aansluitend op de bijdrage van onze voorzitter van de Raad van Bestuur, Prof. Dr. Bart Berden, zal deze workshop verder ingaan op de operationele kant waarop het ETZ invulling geeft aan het beleid op het gebied van capaciteitsmanagement. Goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap zijn kerntaken voor het ETZ. De focus op de planning van de inzet van medewerkers is daarbij erg belangrijk; over- of onderbezetting heeft invloed op de kwaliteit van zorg. De eerste stap die daarbij gezet dient te worden is het creëren van bewustwording en inzicht. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de toepassing van het Zorgzwaarte Instrument (ZZI). Met behulp van dit instrument wordt zorgvraag- en aanbod inzichtelijk en op elkaar afgestemd.  

Ard van der Kruis MSc, zorggroepmanager Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Maxime Westendorp MSc, adviseur Integraal Capaciteitsmanagement, vakgroepmanager Cardiologie in het Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) & docent Fontys Hogeschool Management Economie en Recht.

Capaciteitsmanagement kent vele aspecten: de veranderkundige kant, vertaling naar teambudgetten, de technische aspecten, eigenaarschap etc. Waar loop jij in de organisatie momenteel tegenaan en welke knelpunten ervaar jij ten aanzien van de capaciteitsplanning?

In deze workshop wordt middels een actieve werkvorm ingespeeld op vragen die er leven in de praktijk en zal maximaal gebruik worden gemaakt van elkaars kennis. Ervaringen uit de praktijk worden gedeeld, zodat ieder handreikingen krijgt voor het verder professionaliseren van capaciteitsmanagement binnen de eigen organisatie. Een praktische workshop met veel interactie en handvatten waar je écht wat aan hebt! Deze workshop is gericht op ouderenzorg maar is ook zeker interessant voor andere doelgroepen binnen de zorg.

Jorien van de Heuvel, senior business consultant bij PlanMen

 

Een hobbel bij strategische procesinnovatie is dat mensen nog vaak zoeken naar de veiligheid om zelf niet te hoeven veranderen. We willen graag een blauwdruk van ‘wat moet ik doen’, waarmee een ander de oplossingsrichting schetst. Terwijl het eigenlijk veel belangrijker is een richtlijn te hebben voor ‘hoe moet ik mij gaan opstellen’, wil je bepaalde processen echt veranderen. Denk daarbij aan kwetsbaar durven zijn en een houding aannemen van veranderbereidheid. Daarmee draag je zelf actief bij aan de oplossingsrichting, want die vraagt om maatwerk.

Maar hoe dan? En wat is daarvoor nodig? Met enkele modellen schetst Menno Visser de onbeweeglijkheid van de sector, ondanks de noodzaak en dappere pogingen van mensen om beweging te creëren. Aan de hand van een samenwerkingsproject tussen CZ, een specialistisch tweedelijns centrum en InoCare over netwerkzorg, neemt hij u vervolgens mee in een aanpak die werkt. Geen blauwdruk, maar een combinatie van kwetsbaarheid, sturen op leren en op ontdekkingstocht gaan. Daarbij geldt: ‘beren zijn verboden’. Durf het samen anders te doen!

Menno Visser, Inocare en CZ

  15:30
Netwerkpauze
  15:50
Procesinnovatie: Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan

Aan de hand van de historische ontwikkelingen wordt onderbouwd wat de meest optimale manier is voor proces verbeteren in de zorg. Ook wordt geïllustreerd welke concurrentiestrategie voor zorginstellingen het meest succesvol is.

Jaap van den Heuvel, voorzitter raad van bestuur Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak (eigenaar van het RKZ), hoogleraar en programmadirecteur van de MBA Healthcare Universiteit van Amsterdam

  16:30
Netwerkborrel 

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen